میکرومتر دیجیتالی 25_0 تسلا

3220000 تومان

ساخت تایون
بشرط کالیبره
دقت 0/01

ناموجود

پشتیبانی