میکرومتر 0_25 تسلا

948750 تومان

ساخت تایوان
دقت 0/01
به شرط کالیبره

ناموجود

پشتیبانی