میکرومتر 50-75 اینسایز

1800000 تومان

مدل : 3203-25A
واحد اندازه گیری : میلیمتر
سایر ویژگی ها : دقت اندازه گیری: 0.01 میلیمتر

پشتیبانی