میکرومتر 50_75 اینستار

943000 تومان

میکرومتر چینی با ساخت درجه یک
سر الماسه
دقت 0/01

ناموجود

پشتیبانی