کولیس ورنیه 20 سانت اینسایز

2415000 تومان

دقت اندازه گیری (میلیمتر) 0.02
نوع کولیس : ساده

پشتیبانی