کولیس ورنیه 30 سانت اینسایز

4370000 تومان

دقت اندازه گیری (میلیمتر) 0.02
نوع کولیس: ساده

پشتیبانی