کولیس 20 سانتی دیجیتال تسلا

3220000 تومان

به شرط کالیبره
ساخت تایون
دقت 0/01

ناموجود

پشتیبانی