کولیس 30 سانتی دیجیتال تسلا

5175000 تومان

به شرط کالیبره
ساخت تایوان
دقت 0/01

ناموجود

پشتیبانی